www.pathumthani.go.th
      -ท่านสามารถอ่านขั้นตอนการขอบริการ พิมพ์หรือดาวส์โหลด
แบบฟอร์มเพื่อนำไปยื่นขอรับบริการได้ที่หน่วยงานเจ้าของรื่อง
การพิมพ์เอกสารหากเอกสารมีสองหน้า จะต้องพิมพ์ทั้งสองหน้า
และด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกันเอกสารจึงจะสมบูรณ์
-บริการด้านขนส่ง คมนาคม  
แบบฟอร์มการให้บริการสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
ประเภทบริการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การจดทะเบียนรถใหม่
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การเสียภาษีรถประจำปี
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การแจ้งย้ายรถ (ต้นทาง)
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การแจ้งย้ายรถ (ปลายทาง)
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การเปลี่ยนเครื่องยนต์รถ
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การเปลี่ยนเครื่องสี ถังรถ
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การแจ้งไม่ใช่รถ
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การจดทะเบียนรถใหม่ตาม พรบ. ขนส่งทางบก
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การต่ออายุทะเบียนรถและชำระภาษี
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การแจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา 89
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การแจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การขอใบอนุญาตประกอบการ
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การต่ออายุใบอนุญาต
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การขอใบอนุญาตใหม่
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การขอใบอนุญาตขับรถใหม่ ตาม พรบ. กรมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประจำเป็นผู้ขับรถ
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การขอเปลี่ยนชนิด/ประเภทใบอนุญาต
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การขออนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสารนายตรวจและบริการ
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
การแจ้งย้ายใบอนุญาตขับรถ
คำแนะนำ
แบบฟอร์ม download ข้างล่าง
download แบบฟอร์มทั่วไป
1 .แบบคำขออื่น ๆ 2. หนังสือยินยอม 3.แบบคำขอโอนและรับโอน 4 .แบบคำขอจดทะเบียนรถ
5. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 6. แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 7. หนังสือมอบอำนาจ