รายชื่อข้าราชการสำนักงานจังหวัดปทุมธานี

   
 
นายวงศศิริ พรหมชนะ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี
 
     
             
 
นางปิยาภรณ์ วงษ์วานิช
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

 
นายธีรชาติ ฉัตรตระกูล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

 
                นายสมทบ กุลชล
        หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 

       
       
 นางศรีโสภา  เพชรสุวรรณ
    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

           
 นางนฤมล  ใจมั่ น  
     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7

 
  นางวนิดา   อาภรณ์
           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7

 
             
       
 
    นางจินตนา  อัมพาผล
    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7
 
  นางสาวทัศนาภรณ์ บุรัสกาล
เจ้านหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7
  นางสาวภูษณิสา ตั๋นสกุล
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7

 
             
       
 
นายมานพ  บุญประกอบ
  นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6
 
นายอุทัย แสงอินทร์
  นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6
 
   นายฉกรรจ์ ทิมทอง
    นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 
 
             
         
     นางสาวนภัสวรรณ  ภู่เจริญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6
 
    น.ส.วิลาวัณย์ วงษ์ทับทิม
 เเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6
  นางสาวอัญดา ตรีรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6

 
             
         
     นางวรพรรณี  ถาพร
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
   นางสาวปรีดาพร  พืชพันธุ์
       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
 
  จ.อ.หญิง พูลสุข  ถนอมรัตนกุล
         เจ้าพนักงานธุรการ 5  
 
             
           
 

นางสาวสุพิชชากาญจ์ ชื่นอินทร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5

    นางสาวอัญญรัตน์ อภิบาลศรี
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
     
 

                                                                                                                            ลูกจ้างประจำ   

 

 

กลับหน้าเว็บ