ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดปทุมธาน
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  ถนนปทุมธานี-สามโคก ปท 12000
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-581-6038

 

 หน้าหลัก

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐