น.ส.กาญจนา สอนง่าย
ผ.อ.โรงเรียนคณะราษฏรบำรุงปทุมธาน

 
น.ส.กาญจนา ประวิชสุวรรณ
หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้า
โทร0-1250-5378

 
นางกัลยาลักษณ์ โอภาสานนท
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โทร 0-1853-2283
นายเกรียงไกร สทัสสานนท์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
โทร 0-1929-0736
น.ส.จรรยา จันทร์ศิริ
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
 
 
 
 
 
 
น.ส.จรรย์พร พรหมประยูร
ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
0-1845-7146
 
นางจินตนา เหล่าสันตติ
ผู้ปกครองสถานบ้านกึ่ง วิถีหญิง

โทร 0-2577-2898
 
น.ส.ฉวีวรรณ วิริยะภาค
ผอ.สำนักสุขศาสตร์สัตว์์และสุขอนามัยที่1

นายฉัตรชัย คุ้มสติ
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
โทร 0-1173-1098
นายชาญวิทย์ กัณหะยุุวะ
หน.โครงการชลประทานปทุมธานี
โทร
0-1485-3832
 
 
 
 
 
 
ดร.ชนากานต์ ยืนยง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

 

นายชาญ พวงเพ็ชร
นายก อบจ.

 
นายชวลิต เหล่าเรื่องโรจน์
หน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

พระยาบ
รรลือ
นางญาณิน ขยันการ
พัฒนาการจังหวัด

โทร 0-1296-9363

นายณรงค์ พรรณจิตต์
เจ้าพนักงานที่ดิน จ.ปท.
สาขาคลองหลวง
 
 
 
 
 
 
นายเดชา กลิ่นกุสุมห์
นายกเทศมนตรีเมืองรังสิต
โทร 0-2567-600-3,0-9926
-1315
 
ว่าที่ิ ร.ต.ตระกูล โทธรรม
หน.สนง.ป้องกันภัยปทุมธานี
 
ผศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฎ
วไลลงกรณ์

โทร 0-1838-6960
นายทรงวุฒิ พัฒนกุล
ผอ.ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
โทร 0-1866-3052
นายทนง ทแกล้วทศพล
ประมงจังหวัดปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
พ.อ.ทวี นุ่มฤทธิ์
สัสดีจังหวัดปทุมธานี

 
นายทศพร คชวัตร
หน.โครงการรังสิตเหนือ
โทร 0-1840-5212
 
นายธนเดช  สินธุเสก
ผอ.ศูนย์มหาวชิราลงกรณ
ธัญบุรี
โทร 0-1915-8511
นายธัชชัย  อัมวงษ์
ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย
โทร 0-9926-2902


นายธวัชชัย  อึ้งอัมพรวิไล
นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี
 

 
 
 
 
 
 
นางนันทนา  วัฒนาประยูร
พมจ.ปทุมธานี


 
น.ส.นฤมล  ไทยวิรัช
ผอ.สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจ
ราชการที่4
 
ดร.นงลักษณ์  ปานเกิด
ผู้ว่าการ (วว.)

โทร 0-2579-7535

นางนงพร  กิจบำรุง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

นายนำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์
อธิการบดีราชมงคล
 
 
 
   
 
นายบุญช่วย  ก้อนใส
นายก อบต.ระแหง
0-2599-1690

 
นายประยูร  โพธิ์งาม
ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร
 
นายปรีชารัฎฐ์  บุญเรืองรัตน์
ผบ.เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
นายประดิษฐ์  กาญจนสิงห์
ผอ. สนง.ธกส.
จังหวัดปทุมธานี
นายประทักษ์ ประทุมทิพย์
ผอ.สนง.คุมประพฤติ
 
 
 
 
 
 
พล.ต.ต.ประพันธ์  พานิคม
ผู้บังคับการตำรวจภูธร จว.ปทุมธานี
 
นพ.ปราโมทย์ สุรวิชชัย
ผอ.โรงพยาบาลปทุมธานี

 
นางพรรณิภา  โกมลวิภาต
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
สาขาธัญบุรี

โทร 0-2577-1358-9
นางพยอม  พวงสมบัติ
ขนส่งจังหวัดปทุมธานี
นายไพบูลย์  หาญสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

 
 
 
 
 
 
นายไพบูลย์  ถิระสตย์
ผอ.ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี
 
น.ส.พูนสิน  ยมจินดา
หน.สำนักงานประกันภัย

  นายพงษ์มิตร  ประเสริฐสกุล
ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จ.ปทุมธานี

นายพิสนธิ์  ฉ่ำเฉลิม
ผบ.เรือนจำธัญบุรี

ดร.พิชัย  สนแจ้ง
ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
นางพงา  กอราช
ผจก.ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทีโอที
จำกัด (มหาชน)
 
นายภานุวัฒน์  เจนประเสริฐ
นายอำเภอหนองเสือ
 
นายแมนรัตน์  ชิตนสุคนธ์
ป้องกันจังหวัดปทุมธานี
นายมนตรี  เต่งตระกุล
ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 1ปทุมธานี

โทร 0-1174-3892
นายไมตรี  สังขนันท์
ผอ.สนง.วัฒนธรรม

โทร 0-9965-1663
 
   
 
 
 
นางรุจิรา  ไพบูลย์
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด ปทุมธานี
 
นายวินัย  สังวาลย์เงิน
นายก  อบต.ลาดสวาย
 
นายเอกพจน์  ปานแย้ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
นายพงศา  ศุภจริตวัตร
นายอำเภอธัญบุรี

อุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผอ.สถาศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
 
 
 
 
 
นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชน
มูลนิธิมหาราช
 
นายเรืองยศ  ตีวกุล
แรงงานจังหวัดปทุมธาน
 
นายวิรัตน์ บัวเทศ
ธนาคารออมสินปทุมธานี
พ.อ.อ.วัชรพล  กระตุดเงิน
ปลัด อบต.ระแหง
นายวิรัตน์  คันธารัตน์
ผอ.วท.ปทุมธานี

 
 
       
 
นายวัฒนะ  นาคทองแก้ว
ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
 
นายวิโรจน์  วีรชัย
ผอ.สถาบันธัญญารักษ์
 
นายวิทยา  บุษบา
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี

โทร 0-9454-7721
 
นายวิมล  เลิศสำราญ
สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
 
นายศุภชัย  เหลืองแสงทอง
ปลัดจังหวัดปทุมธานี
โทร 0-1920-8698
 
 
 
 
 
 
นายศิริพงษ์  โชคสถิตย์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
คนไร้ที่พึงชายธัญบุรี  

โทร 0-1921-3197
 
นายศุภยุทธ  สาครบุตร
ผอ.สนง.พลังงานภูมิภาคที่ 1
 
น.ส.สายหยุด  กระเวณกิจ
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
นายสมชาย  พงษ์บูรณกิจ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัว
นายสมชาย  โชติธรรมธรา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
 
 
 
   
 
นางสมพร  ฉัตรเนตร
สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1

 
นางสุดา  ชัยรัต
โยธาธิการและผังเมือง

โทร 0-1583-8646
 
นางสุภารมย์  โลทะกะ
นายกเทศมนตรีเมืองคูคต
นางสุนทรี  ฮูไซนี
สนง.สถิติจังหวัดปทุมธานี
โทร 0-1251-6738


นายสุนทร  สุพรรณชนะบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุม
ธานีสาขาลำลูกกา
โทร 099686378

 

 
 
 
 
 
 
นายเสถียร  พฤฒิพรธานี
ประธานหอการค้า

0-1816-5577
 
นายสมกิจ  พงษ์เผือก
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตลุเลา
บ้านกึ่งวิถีชาย
โทร 02577-1864
 
นายสุรนันท์  ศุภวรรณกิจ
ผอ.สถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษารังสิต
0-1808-5138
นายสุรชัย  สุนันทพงศ์ศักดิ์
ผอ.แขวงการทางปทุมธานี
นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
โทร 0-1752-910
 
 
 
 
 
 
ดร. วารี ไชยเทพ
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี


 
สมชาย  รังสิวัฒนศักดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
 
นางสุวรรณา  ปิ่นแก้ว
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
เด็กอ่่อน
รังสิต
นายเสรีย์  เชี่ยวชาญ
ผอ.สถานพินิจคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
นายเติบ  ใยเจริญ
ผอ.สพท.การศึกษาปทุมธานี 2
 
 
       
 
นางสุพิชญ์  กรอบคำ
ผู้พิพากษาคดีเยาวชนจังหวัดปทุมธานี
 
  นายสุรชัย   จิตชินะกุล
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3
 
นายเอนก   เอี่ยมตาล
ผอ.สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
นางสาวอุตตราพร
ผู้ปกครองคนไร้ที่พึงหญิงธัญบุรี
นายอภิชัย  ธีระรังสิกุล
ทางหลวงชนบทปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
ดร.สุรชัย หมื่นสังข์
หน.สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
 
นายวิรัช   ภิญโญภานุวัฒน์
หน.ที่ทำการไปรษณี ปท.
 
นายยงยุทธ วิรางกูล
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
นายประมวล  เอี่ยมบุตร
ผอ.ศูนย์ท่องเที่ยวฯ
นายนราพงศ์  ธีรอัตรวิภาส
นายแพทย์ รพ.ลูกกา
 
 
 
 
 
 
นายทวีป จำเนียร
ผปค.บ้านธัญญพร
 
นายทองสุข  แสงทอง
นายยก อบต.คลองสี่
 
นายเกียรติคุณ  สุทธาภิรมย์
นายกเทศมนตรีตำบลระแหง
นายแพทย์วิชัย  เอชโอสถศักดา
สำนักงานสาธารณสุข
นายอำนาจ  นพขำ
นายก อบต.บ้านกลาง
 
 
 
 
 
 
นายอุดมชัย  อิ่มอุดม  
ประธานอุตสาหกรรม

 
นางชฎาพร  กมลกิจไพศาล
หน.กลุ่มงานแผนและข้อมูล (พช)
 
นายไพศาล  ศรีธเนศสกุล
นายก อบต.บึงกาสาม
นายภิรมย์   พงษ์พุฒิพัฒน์
นายก อบต.บ้านปทุม

สุนิสา  บุณยาทิษฐาน
หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา (พช)
 
 
 
 
 
 
นายสันติ  วิสุทธิ์สิริ
พาณิชย์จังหวัด
 
นายสมาน  สุทธิพงษ์เกษตร
.ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค .ธัญบุรี
 
นายสุพล  ศรีสุบิน
ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายเกรียงศักดิ์  หงษ์โต
ผอ.สนง.พัฒนาที่ดินเขต1
นายสุริยะ  ภิรมย์พร้อม
นายก อบต.ลาดหลุมแก้ว
 
 
 
 
 
 
สิริพร  ชูติกลัง
ผอ.ทัณฑสถานบำพิเศษหญิง
 
พ.ต.อ.สุเมธ  ธัชเสนีย์
ผกก.สภอ.สามโคก
 
นายสุรศักดิ์  รักษ์สุจิตรัตน์
สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
นายวิระศักดิ์  ฮาดดา
นายยก อบต.คลองสาม
นายวิจิตร  กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัด
 
 
 
 
 
 
นายวีรพงษ์  กิจจาพิพัฒน์
นายก ทต.ลำไทร
 
นายพสิษฐ  มะลิ
นายก  อบต. บางคูวัด
 
นายวิชัย  เสริมสุวรรณ
วิศวกรโยธา 8 ว
นายนำพล  ร่มโพธิ์
นายก อบต.บางขะแยง

พ.ต.ท.พิษณุ  กังสดาร
ผู็กำกับการสถานี สภอ.ลำลูกกา
 
 
 
 
 
 
นายบุญไกร  บุญคุ้ม
นายก อบต.คูคต
 
นายเจือ  เพิ่มทองมาก
ผอ.กักขังกลาง
 
นายสำคัญ  ธรรมรัต
ปศุสัตว์จังหวัด

นายจำรูญ  พรมสุวรรณ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ปท.เขต1
นายสุธี  เข็มทอง
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
 
 
 
 
 
 
พ.ต.อ.สโรช  หลักเพ็ชร์
ผกก.สภอ.ตำบลคูคต
 
นพ.ชูชัย  ตั้งวงษ์ไชย
ผอ.ฝ่ายบริหาร รพ.ภัทร-ธัญบุรี

 
นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ
นายกอบต.บ้านฉาง

นายวีรพล  ดำสมบูรณ์
การค้าภายในจังหวัด

นายสำเริง  อิ่มเย็น
นายก อบต บ่อเงิน

 
 
 
 
 
 
สุจรรยา จตุรพรชัย
ปลัด อบจ. ปทุมธานี

 
นายนิพนธ์  ชินานนท์เวช
ผอ.รพ.สามโคก

 
นายเกื้อกูล  นุตาลัย
นายก อบต.ลำไทร

นายสมนึก ปรีชาพลทุล
นายยก อบต.บางพูน

นายอักษร  นั
นายก อบต. บึงชำอ้อ

 
 
 
 
 
 
นายวีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
วิทยาลัยเขตกรุงเทพ

 
พ.ต.ท.ฉลอง สุขจันทร์
รอง ผกก. หน.สภอ.คูบางหลวง
 
นายวทัญญู   เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สมาชกสภาราษฏร

นายประเสริฐ  ค่ายทอง
นายยกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง

นายสมศักดิ์  พันธุ์เตี้ย
ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุ
 
 
 
 
 
 
นายประเสริฐ  ปิ่นปธุมรัฐ
ผอ.วิทยาลัยเขตปทุมธานี มหา
วิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
 
รศ.ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน์
ผอ.สนง.พัฒนาวิทยาศษสตร์และเทค
โนโลยี แห่งชาติ
 


น.ส.สมศรี  ใจสมุทร

จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

 

นายสมชาย  ศรีสุนทร
ผจก.ประปารังสิต
นายมานัส  ทารัตน์ใจ
ผอ.หออัครศิลปิน
 
 
 
 
 
 
นายลิขิต  หมู่ดี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
 
นางวินิจ  เทวคุปต์
นายก อบต.บ้านใหม่

 
นายเรืองชัย  เรืองเดช
ผจก.ไฟฟ้าภูมิภาคปทุม 2 (บางกะดี)
นายวรชาติ  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายณัฐา  จักษุดี
หน.โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษารังสิตใต้

 
 
 
 
 
 
ว่าที่ ร.ต.อุทรศักดิ์ อาจองค์
ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 27
 
นางณิตยา  อ่วมพิทยา
ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาคกลาง เขต 6
 
นาวาอากาศตรีบญเรือง  ไตรเรืองวรรัตน์
ผอ.รพ.ธัญรักษ์
นายแสงชัย  ธีรปกรณ์
ผอ.โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
นายรามธนะ  วิจิตรการ
นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
 
 
 
 
 
 
พลตำรวจตรี ณรงค์  มณีนพ
ผบก.ตชด.ภาค 1

 
น.ส.พัชรินทร์  ศุขประมูล
ผอ.พิพิธ๓ัณฑสถานแห่งชาติกาญจนภิเษก

 
นภาพร  เมฆาผ่องอำไพ
หน.บ้านพักเด็กครอบครัว
น.พ.วีระ  อิงคภาสกร
ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์
นางอัจฉราภรณ์  ศรีบุญจิตต์
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
นายประจบ  บุษหมั่น
ผจก.ประปาปทุมธานี

 
ดร.โชติรัส  ชวนิชย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

 
นายสมเกตุ  แก้วเก่ง
นายก อบต.บางกระบือ

นายเล็ก  ครองคุ้ม
นายก อบต.บางเตย
นายทอง  แย้มแว่นแก้ว
นายก อบต.บึงคลองสามวา

 
 
 
 
 
 
นายสำราญ  อาสนะ
นายก อบต.ศาลาครุ

 
นายสุนทร  นนทเกษ
ผอ.สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
 
นายบุญเรือง  
นายก อบต บางโพธิ์เหนือ
ายประทีป  หนูวรรณะ
ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 2
นายมนยฤทธิ์  ติปยานนท์
นายก อบต.สวนพริกไทย

 
 
 
   
 
นายธานี  สิงหนาท
หน.ศาลธัญบุรี

 
นายโสภณ  พงษ์โสภณ
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการ
ทำงานพื้นที่ 8
 
นายสุภทร์  จงใจ
ปลัด อบต.บางกระบือ

นายเผอิญ  ตรงดี
นายก อบต.คลองพระอุดม  
นายอนันต์  บัลนาลังค์
ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเกษตร
วิศกรรมปทุมธานี
 
 
             
 
พ.ต.ท.วชิรศักดิ์  สระทองโน
สภ.ต. คลองห้า