สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี เรือนจำอำเภอธัญบุรี
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี