การถ่ายทอดและฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อม GAP