การบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง กับแผนปฏิบัติการการพัฒนาสังคม
การบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง กับแผนปฏิบัติการการพัฒนาสังคม
การบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง กับแผนปฏิบัติการการพัฒนาสังคม