คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล และดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
แผนงาน/โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2553
โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 
 
โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 27 มกราคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- PowerPoint โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ไฟล์ .pdf) / (ไฟล์.ppt)
- เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ไฟล์.pdf)

Pathum Thani Agenda 2010
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน Pathum Thani Agenda 2010
Pathum Thani Agenda 2010 - รายงานการประชุม วันที่ 29 ม.ค. 53 / รายงานการประชุม วันที่ 9 ธ.ค. 52 

โครงการภูมิปัญญาแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย
 โครงการปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทยอำเภอหนองเสือ 
 สรุปการดำเนินงานโครงการปัญญาแห่งแผ่นดินฯอำเภอหนองเสือ 
 โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
 โครงการส่งเสริมกลุ่มไม้ประดับ 
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพาะเห็ดในโรงเรือน 
 รายงานสรุปการนำร่องศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
 รายงานการประชุมคณะนำร่องศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
 รายงานสรุปการตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ
     “ภูมิปัญญาแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย”  เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551...
 
 รายงานสรุปการตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ
     “ภูมิปัญญาแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย”  เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551...
 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
สำนักงานจังหวัดปทุมธาน

****************
โทรศัพท์ : 0-2581-6038,0-2581-7667 ต่อ 12,18,23
Hotline : 13514 , 13525 ต่อ 12,18,23
โทรสาร : 0-2581-3886 , 0-2581-6038 ต่อ 26


จังหวัดปทุมธานี...ยินดีต้อนรับ...สู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย...  
24 February, 2010
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคลังข้อมูลสภาพน้ำสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรมูลนิธิชัยพัฒนา