- หนังสือแจ้งส่วนราชการในจังหวัดปทุมธาน
- แผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2581-6038 ต่อ 19 , 22
Hot line : 13525 ต่อ 19 , 22