การสัมมนาตามโครงการขับเคลื่อน "จังหวัดปทุมธานี ใสสะอาด ปี 2558"
      จังหวัดปทุมธานี โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
จัดสัมมนาตามโครงการขับเคลื่อน "จังหวัดปทุมธานี ใสสะอาด ปี 2558"
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ให้แก่
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค นายอำเภอ เสมียณตราอำเภอ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการปลูกและปลุกจิตสำนึก
การต่อต้านการทุจริต การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ประกอบด้วย
     - การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
(พ.ศ.2556 - 2560) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในภารกิจด้านป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดย ดร.อุทิศ ขาวเธียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงาน ป.ป.ช.
     - การบรรยาย เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
โดยนางศรีวรินทร์ เสรัติเมธาพันธ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม และนางสุจิตรา สุรพันธ์พิชิต นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน
ชำนาญการ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

 กระทรวงและหน่วยงานอื่น

 จังหวัด

 สถาบันการศึกษา

 สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์

 หน่วยงานภายในจังหวัด

สำนักงาน ก.พ.กรมบัญชีกลางสำนักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   สำนักงานจังหวัดปทุมธานี   
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  ตำบลบางปรอก  อำเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี  12000
โทรศัพท์ : 0 2581 6038 ต่อ 19 , 22   โทรสาร : 0 2581 6038 ต่อ 19 , 0 2581 3886
E-mail : pathum_hr@hotmail.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก
ธรรมาภิบาลจังหวัด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัด
คำสั่งมอบอำนาจ
PPIS