สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี เรือนจำอำเภอธัญบุรี
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี