สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
(1) (2) (3) (4)
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี อำเภอหนองเสือ