สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อำเภอหนองเสือ อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำเภอธัญบุรี