รายการเอกสาร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลําลูกกา - บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง - คลองหลวง - รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง
รวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน (ระเบียบ) (ประกาศ) (รวมกฎกระทรวง) (พระราชกฤษฎีกา) (พระราชบัญญัติ)
รวมกฎหมายเกี่ยวกับด้านพลังงาน
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
รวมกฎหมายเกี่ยวกับด้านแรงงาน
รวมกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวมกฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมกฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการคลัง
รวมกฎหมายเกี่ยวกับเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับสถิติ
กฎหมายเกี่ยวกับท่องเที่ยวและกีฬา