การบริหารราชการแผ่นดิน
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 

-พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

-พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 

-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ(ฉบับที่2)พ.ศ.2559 

 

การจัดทำแผนงาน/โครงการ

-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

 

การจัดซื้อจัดจ้าง
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560