แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น
สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้าง (คลิ๊ก)
o2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด
และรองผู้บริหารสูงสุด
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและ
ข้อมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o3 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารภิจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายกำหนด
อำนาจหน้าที่ของจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ.2562
แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 5 ปี (คลิ๊ก)
o5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด (คลิ๊ก)
ข่าวประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิ๊ก)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม
ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม
หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
Q&A (คลิ๊ก)
o9 Social Network ข่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Social Network (คลิ๊ก)
แผนดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
o11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
รอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำ
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พ.ศ.2562 จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
การปฏิบัติงาน
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พร้อมรายละเอียด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
การให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ของจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(คลิ๊ก)
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล
ปี พ.ศ.2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ(คลิ๊ก)
o17 E-Service ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
E-Service(คลิ๊ก)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตามแผน
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของ ปี พ.ศ.2562
ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตามแผน
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.2561(คลิ๊ก)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้อง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.2561
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
พ.ศ.2561 จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และ
ทิศทางการปฏิรูปประเทศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาบุคลากร (คลิ๊ก)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คลิ๊ก)
- การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัย (คลิ๊ก)
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณ
ให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- หลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร (คลิ๊ก)

- หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน (คลิ๊ก)

- หลักเกณ์การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญกำลังใจ (คลิ๊ก)
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี
หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิ๊ก)
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.2561
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562) (คลิ๊ก)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ง โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(คลิ๊ก)
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน
ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล
เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คลิ๊ก)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(คลิ๊ก)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้
เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต (คลิ๊ก)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ทั้งนี้ จะต้องเป็น ข้อมูลของปี พ.ศ.2562
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต (คลิ๊ก)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(รอบ 6 เดือน)(คลิ๊ก)
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.2561
รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
ปทุมธานี (คลิ๊ก)
o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน
มาตรการกลไกในการให้ภาคปนะชาชน
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิ๊ก)
o45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ(คลิ๊ก)
o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
แนวทางการป้องกันการรับสินบน
ของจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ
ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)