แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง O แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
O ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้าง (คลิ๊ก)
o2 ข้อมูลผู้บริหาร O แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
O ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและ
ข้อมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o3 อำนาจหน้าที่ O แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด อำนาจหน้าที่ของจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 5 ปี (คลิ๊ก)
o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
O ที่อยู่หน่วยงาน
O หมายเลขโทรศัพท์
O หมายเลขโทรสาร
O ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
O แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด (คลิ๊ก)
การประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
O เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิ๊ก)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
O สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
Q&A (คลิ๊ก)
o9 Social Network O แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
O สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
Social Network (คลิ๊ก)
การดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี O แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 (คลิ๊ก)
o11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
O มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
O เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
รอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
O มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พ.ศ.2562 จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
การปฏิบัติงาน
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
การให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ของจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
O เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(คลิ๊ก)
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
O แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ(คลิ๊ก)
o17 E-Service O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
E-Service(คลิ๊ก)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2563 (คลิ๊ก)
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
O เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตามแผน
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
O แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
O เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิ๊ก)
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
O แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
O เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (คลิ๊ก)
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
O แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
O จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
O เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (คลิ๊ก)
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
O แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
พ.ศ.2562 จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
O เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
O เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

O แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
O เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

- การพัฒนาบุคลากร (คลิ๊ก)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คลิ๊ก)
- การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัย (คลิ๊ก)
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
O หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
O หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
O หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
O หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
O หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
O เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

- หลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร (คลิ๊ก)

- หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน (คลิ๊ก)

- หลักเกณ์การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญกำลังใจ (คลิ๊ก)
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี

O แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
O เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิ๊ก)
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
O เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) (คลิ๊ก)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(คลิ๊ก)
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คลิ๊ก)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
O ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
O เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(คลิ๊ก)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี O แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิ๊ก)
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
O เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต (คลิ๊ก)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต (คลิ๊ก)
แผนป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิ๊ก)
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
O เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(รอบ 6 เดือน)(คลิ๊ก)
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
O ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
O มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
O มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิ๊ก)
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (คลิ๊ก)