สำนักงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี