สำนักงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี