สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
    (1)      (2)        (3)   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี