สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
    (1)          (2)          (3)

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี