สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี