แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต)
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง O แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
O ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้างและคณะผู้บริหารของจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o2 ข้อมูลผู้บริหาร O แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน
O แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทาง
การติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
- ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและ
ข้อมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
- ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o3 อำนาจหน้าที่ O แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด อำนาจหน้าที่ของจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป็นต้น
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 5 ปี (คลิ๊ก)
o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
O ที่อยู่หน่วยงาน
O หมายเลขโทรศัพท์
O หมายเลขโทรสาร
O ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
O แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด (คลิ๊ก)
การประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
O เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิ๊ก)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A O แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น - ถาม-ตอบ หน้าเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
- Q&A (คลิ๊ก)
o9 Social Network O แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น - Facebook หน้าเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
- Social Network (คลิ๊ก)
การดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี O แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (คลิ๊ก)
o11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
O มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
O เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
O มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตังอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
O เป็นรายงานของปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พ.ศ. 2563 จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
การปฏิบัติงาน
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
การให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ของจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
O เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(คลิ๊ก)
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
O แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ(คลิ๊ก)
o17 E-Service O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
E-Service(คลิ๊ก)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ. 2564 (คลิ๊ก)
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
O เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตามแผน
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2563 (คลิ๊ก)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
O แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
O เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คลิ๊ก)
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
O แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
O เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (คลิ๊ก)
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
O แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
O จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
O เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (คลิ๊ก)
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
O แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
O แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
O เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
O แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
O เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาบุคลากร (คลิ๊ก)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คลิ๊ก)
- การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัย (คลิ๊ก)
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
O การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
O การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
O การพัฒนาบุคลากร
O การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
O การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (คลิ๊ก)
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (คลิ๊ก)
- การพัฒนาบุคลากร (คลิ๊ก)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (คลิ๊ก)
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (คลิ๊ก)
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี
O เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563
O แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิ๊ก)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป
เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
-แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ หน้าเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิ๊ก)
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
O เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (คลิ๊ก)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- ช่องทางแสดงความคิดเห็น หน้าเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(คลิ๊ก)
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คลิ๊ก)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
O ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
O เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(คลิ๊ก)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี O แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 25634
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิ๊ก)
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
O เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต (คลิ๊ก)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต (คลิ๊ก)
แผนป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิ๊ก)
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
O มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
O เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(รอบ 6 เดือน)(คลิ๊ก)
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
O ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิ๊ก)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
O มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
O มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิ๊ก)
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (คลิ๊ก)