สำนักงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี