สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี