สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี