สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี