แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต)
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล Link
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง O แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
O แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้างและคณะผู้บริหารของจังหวัดปทุมธานี
(คลิ๊ก)
o2 ข้อมูลผู้บริหาร O แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด
O แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทาง
การติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
- ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและ
ข้อมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
- ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o3 อำนาจหน้าที่ O แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด อำนาจหน้าที่ของจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย และตัวชี้วัด
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 5 ปี (คลิ๊ก)
o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
O ที่อยู่หน่วยงาน
O หมายเลขโทรศัพท์
O E-mail
O แผนที่ตั้ง
ข้อมูลการติดต่อจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด (คลิ๊ก)
การประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
O เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิ๊ก)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A O แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้
สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
- ถาม-ตอบ หน้าเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
- Q&A (คลิ๊ก)
o9 Social Network O แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น - Facebook หน้าเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
- Social Network (คลิ๊ก)
การดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี O แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 (คลิ๊ก)
o11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10
O มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
O สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
O มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พ.ศ. 2564 จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
การปฏิบัติงาน
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
O จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
การให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
O หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ของจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
O สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(คลิ๊ก)
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
O แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ(คลิ๊ก)
o17 E-Service O แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
E-Service(คลิ๊ก)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ. 2565 (คลิ๊ก)
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18
O มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ
O สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตามแผน
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2564 (คลิ๊ก)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
O แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
O เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิ๊ก)
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
O แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
O เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (คลิ๊ก)
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
O แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
O เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (คลิ๊ก)
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
O แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
O แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
O แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
- การพัฒนาบุคลากร (คลิ๊ก)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คลิ๊ก)
- การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัย (คลิ๊ก)
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
O แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
O การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
O การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
O การพัฒนาบุคลากร
O การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
O การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี
O แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คลิ๊ก)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตจังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน
โดยแยกต่างหาก จากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ
ผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
-แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ หน้าเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิ๊ก)
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
O สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (คลิ๊ก)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- ช่องทางแสดงความคิดเห็น หน้าเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี (คลิ๊ก)
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(คลิ๊ก)
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คลิ๊ก)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) O แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ
(No Gift Policy)
O ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (คลิ๊ก)
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
O เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(คลิ๊ก)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิ๊ก)
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
O เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต (คลิ๊ก)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม O แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต (คลิ๊ก)
แผนป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คลิ๊ก)
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
O มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
O สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(รอบ 6 เดือน)(คลิ๊ก)
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิ๊ก)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
O มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
O มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดแนวทางกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิ๊ก)
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (คลิ๊ก)