การฝึกอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน
ในด้านทักษะภาษาอังกฤษ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

    จังหวัดปทุมธานีได้กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน
ในด้านทักษะภาษาอังกฤษ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้แก่บุคลากรของ
จังหวัดปทุมธานีในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น โดยอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
และหลักสูตร 3 ภาษา ASEAN (+3) น่ารู้ พร้อมก้าวสู่ AEC (ภาษาเขมน ภาษาเวียดนาม
และภาษาจีน)
ซึ่งการอบรมจะจัดที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2556

การฝึกอบรมต่อเนื่องตามโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน
ในด้านด้านทักษะภาษาอังกฤษ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

    จังหวัดปทุมธานีได้จัดการอบรมสัมมนาต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างๆ ของอาเซียน เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2556 ณ โรงแรมปทุมเพลส ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้แก่บุคลากรของจังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรจังหวัดปทุมธานีให้มีความพร้อมรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
    1.การอบรมเรื่อง "ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" โดย รศ.นพพร สโรบล
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    2.การอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
โดย ดร.สันทัด ศะศิวณิช

 กระทรวงและหน่วยงานอื่น

 จังหวัด

 สถาบันการศึกษา

 สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์

 หน่วยงานภายในจังหวัด

สำนักงาน ก.พ.กรมบัญชีกลางสำนักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   สำนักงานจังหวัดปทุมธานี   
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  ตำบลบางปรอก  อำเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี  12000
โทรศัพท์ : 0 2581 6038 ต่อ 19 , 22   โทรสาร : 0 2581 6038 ต่อ 19 , 0 2581 3886
E-mail : pathum_hr@hotmail.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ

ดูงานนิทรรศการ "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน"
    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์)
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายวินชัย อุยางกูร) นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
และประชาชนศึกษาดูงานนิทรรศการ "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน"
เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
    
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ)
ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม
ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556 ซึ่งจากหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกตามแนวทางของคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ)
ที่จะพิจารณาในกรอบเรื่องครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานดีเด่น โดยได้เชิญผู้เข้ารับการ
คัดเลือก จำนวน 16 คนจากทั้ง 4 กลุ่ม เข้านำเสนอผลงานดีเด่น และที่ประชุมได้มีมติคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 3 คน ได้แก่
   1.นายวรณัฎฐ์  หนูรอต  นายอำเภอหนองเสือ
   2.นางสาวสุภาวดี  วงษ์สกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
   3.พันตำรวจเอกนิรุธ  ประสิทธิเมตต์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี

การสัมมนาตามโครงการขับเคลื่อน "จังหวัดปทุมธานี ใสสะอาด ปี 2558"
      จังหวัดปทุมธานี โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
จัดสัมมนาตามโครงการขับเคลื่อน "จังหวัดปทุมธานี ใสสะอาด ปี 2558"
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ให้แก่
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค นายอำเภอ เสมียณตราอำเภอ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการปลูกและปลุกจิตสำนึก
การต่อต้านการทุจริต การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ประกอบด้วย
     - การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
(พ.ศ.2556 - 2560) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในภารกิจด้านป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดย ดร.อุทิศ ขาวเธียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงาน ป.ป.ช.
     - การบรรยาย เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
โดยนางศรีวรินทร์ เสรัติเมธาพันธ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม และนางสุจิตรา สุรพันธ์พิชิต
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
    
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายวินชัย อุยางกูร)
รองประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2557
ซึ่งจากหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางของคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ) ที่จะพิจารณาในกรอบเรื่องครองตน ครองคน ครองงาน
และผลงานดีเด่น โดยได้เชิญผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 10 คนจากทั้ง 4 กลุ่ม
เข้านำเสนอผลงานดีเด่น
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร)
รองประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2558
ซึ่งจากหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางของคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ) ที่จะพิจารณาในกรอบเรื่องครองตน ครองคน
ครองงาน และผลงานดีเด่น โดยได้เชิญผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 9 คนจากทั้ง 4 กลุ่ม
เข้านำเสนอผลงานดีเด่น
การฝึกอบรมตามโครงการปรับปรุงระบบวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    
จังหวัดปทุมธานีโดยนายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี จัดฝึกอบรมตามโครงการ
ปรับปรุงระบบวิธีการทำงานเพื่มเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมปทุมเพลส ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ ชอบด้วย
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลัง ประกอบด้วย
    - การบรรยาย เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล"
โดย ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

   
    - การบรรยาย เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง" โดยนางสาวสิรินันท์ ทัศสุวรรณ
คลังจังหวัดปทุมธานี
การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตจังหวัดปทุมธานี
ประจำปี พ.ศ.2559

    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 จังหวัดปทุมธานี โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตจังหวัดปทุมธานี
และบรรยายพิเศษหัวข้อ คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทและความรู้รักสามัคคี ตามนโยบายประชารัฐ
มีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
   เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต
จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   - powerpoint หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - powerpoint นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ 
   - ๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี
   - Follow the father
การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 จังหวัดปทุมธานี โดยนายสุรชัย ขันอาสา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2559 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี ให้แก่ บุคลากรของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และภาคเอกชน
รวมทั้งสิ้น 173 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
ประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสังคม วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของประชาชน และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
       1.บรรยายในหัวข้อ "โอกาส/ความท้าทายของไทยในประชาคมอาเซียน"
โดย นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
       2.บรรยายในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างไร ในความเป็นพลเมืองอาเซียน"
โดย นางสาววัฒนี นิยมญาติ นักการฑูตปฏิบัติการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

หน้าหลัก
ธรรมาภิบาลจังหวัด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัด
คำสั่งมอบอำนาจ
PPIS