การฝึกอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน
ในด้านทักษะภาษาอังกฤษ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

    จังหวัดปทุมธานีได้กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน
ในด้านทักษะภาษาอังกฤษ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้แก่บุคลากรของ
จังหวัดปทุมธานีในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น โดยอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
และหลักสูตร 3 ภาษา ASEAN (+3) น่ารู้ พร้อมก้าวสู่ AEC (ภาษาเขมน ภาษาเวียดนาม
และภาษาจีน)
ซึ่งการอบรมจะจัดที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2556

การฝึกอบรมต่อเนื่องตามโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน
ในด้านด้านทักษะภาษาอังกฤษ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

    จังหวัดปทุมธานีได้จัดการอบรมสัมมนาต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างๆ ของอาเซียน เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2556 ณ โรงแรมปทุมเพลส ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้แก่บุคลากรของจังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรจังหวัดปทุมธานีให้มีความพร้อมรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
    1.การอบรมเรื่อง "ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" โดย รศ.นพพร สโรบล
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    2.การอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
โดย ดร.สันทัด ศะศิวณิช

 กระทรวงและหน่วยงานอื่น

 จังหวัด

 สถาบันการศึกษา

 สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์

 หน่วยงานภายในจังหวัด

สำนักงาน ก.พ.กรมบัญชีกลางสำนักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   สำนักงานจังหวัดปทุมธานี   
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  ตำบลบางปรอก  อำเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี  12000
โทรศัพท์ : 0 2581 6038 ต่อ 19  โทรสาร : 0 2581 6038 ต่อ 19 , 0 2581 3886
E-mail : pathum_hr@hotmail.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ

ดูงานนิทรรศการ "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน"
    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์)
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายวินชัย อุยางกูร) นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
และประชาชนศึกษาดูงานนิทรรศการ "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน"
เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
    
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ)
ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม
ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556 ซึ่งจากหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกตามแนวทางของคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ)
ที่จะพิจารณาในกรอบเรื่องครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานดีเด่น โดยได้เชิญผู้เข้ารับการ
คัดเลือก จำนวน 16 คนจากทั้ง 4 กลุ่ม เข้านำเสนอผลงานดีเด่น และที่ประชุมได้มีมติคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 3 คน ได้แก่
   1.นายวรณัฎฐ์  หนูรอต  นายอำเภอหนองเสือ
   2.นางสาวสุภาวดี  วงษ์สกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
   3.พันตำรวจเอกนิรุธ  ประสิทธิเมตต์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี

การสัมมนาตามโครงการขับเคลื่อน "จังหวัดปทุมธานี ใสสะอาด ปี 2558"
      จังหวัดปทุมธานี โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
จัดสัมมนาตามโครงการขับเคลื่อน "จังหวัดปทุมธานี ใสสะอาด ปี 2558"
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ให้แก่
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค นายอำเภอ เสมียณตราอำเภอ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการปลูกและปลุกจิตสำนึก
การต่อต้านการทุจริต การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ประกอบด้วย
     - การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
(พ.ศ.2556 - 2560) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในภารกิจด้านป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดย ดร.อุทิศ ขาวเธียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงาน ป.ป.ช.
     - การบรรยาย เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
โดยนางศรีวรินทร์ เสรัติเมธาพันธ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม และนางสุจิตรา สุรพันธ์พิชิต
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
    
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายวินชัย อุยางกูร)
รองประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2557
ซึ่งจากหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางของคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ) ที่จะพิจารณาในกรอบเรื่องครองตน ครองคน ครองงาน
และผลงานดีเด่น โดยได้เชิญผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 10 คนจากทั้ง 4 กลุ่ม
เข้านำเสนอผลงานดีเด่น
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร)
รองประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2558
ซึ่งจากหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางของคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ) ที่จะพิจารณาในกรอบเรื่องครองตน ครองคน
ครองงาน และผลงานดีเด่น โดยได้เชิญผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 9 คนจากทั้ง 4 กลุ่ม
เข้านำเสนอผลงานดีเด่น
การฝึกอบรมตามโครงการปรับปรุงระบบวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    
จังหวัดปทุมธานีโดยนายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี จัดฝึกอบรมตามโครงการ
ปรับปรุงระบบวิธีการทำงานเพื่มเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมปทุมเพลส ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ ชอบด้วย
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลัง ประกอบด้วย
    - การบรรยาย เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล"
โดย ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

   
    - การบรรยาย เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง" โดยนางสาวสิรินันท์ ทัศสุวรรณ
คลังจังหวัดปทุมธานี
การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต
จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2559

    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 จังหวัดปทุมธานี โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตจังหวัดปทุมธานี
และบรรยายพิเศษหัวข้อ คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทและความรู้รักสามัคคี ตามนโยบายประชารัฐ
มีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
   เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต
จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   - powerpoint หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - powerpoint นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ 
   - ๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี
   - Follow the father
การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 จังหวัดปทุมธานี โดยนายสุรชัย ขันอาสา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ให้แก่ บุคลากรของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 173 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียน
ในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสังคม วัฒนธรรม และ วิถีชีวิตของประชาชน
และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้จังหวัด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
       1.บรรยายในหัวข้อ "โอกาส/ความท้าทายของไทยในประชาคมอาเซียน"
โดย นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
       2.บรรยายในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างไร ในความเป็นพลเมืองอาเซียน"
โดย นางสาววัฒนี นิยมญาติ นักการฑูตปฏิบัติการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี
     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี และ
บรรยาพิเศษหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา เดินตามรอยพระยุคลบาท" มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) บุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถาบันการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และมีนายพิเศษ นาคะพันธุ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาบรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

 

การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี
จัดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ให้กับบุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และพัฒนาการบริหารจัดการ
งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย
     1.บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน" โดย
นางสาวทัศนีย์ ศรีโสภา ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
     2.บรรยายในหัวข้อ "การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" โดย นางอัมพวรรณ พุกดำ
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมจริยธรรม
และป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เผิดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมฑ์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับบุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของจังหวัดปทุมธานีได้มีองค์ความรู้ในเรื่อง
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและป้องกัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความ
โปร่งใสมีประสิทธิภาพ มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งบรรยาย เรื่อง
"การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" โดยนางสาวทัศนีย์ ศรีโสภา ผู้อำนวยการสำนัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี เรือนจำอำเภอธัญบุรี
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

หน้าหลัก
ธรรมาภิบาลจังหวัด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัด
คำสั่งมอบอำนาจ
PPIS