กระทรวงและหน่วยงานอื่น

 จังหวัด

 สถาบันการศึกษา

 สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์

 หน่วยงานภายในจังหวัด

สำนักงาน ก.พ.กรมบัญชีกลางสำนักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   สำนักงานจังหวัดปทุมธานี   
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก  อำเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี  12000
โทรศัพท์ : 0 2581 6038 ต่อ301  โทรสาร : 0 2581 6038 ต่อ301, 0 2581 3886
E-mail : pathum_hr@hotmail.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การฝึกอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
        จังหวัดปทุมธานีได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมทัศนคติในการดำรงชีวิตที่ดีตามหลักศาสนา ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโอกาสการมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่นำไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นการฝึกอบรมโดยการบรรยายธรรมะและการปฏิบัติธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตลอดจนการฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรมและจริยธรรม โดยพระวิทยากรวัดปัญญานันทาราม และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพระยุคลบาท" โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา
การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานีสู่ความเป็นเลิศ (Quality Pathum Thani 2020)
     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดปทุมธานีได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานีสู่ความเป็นเลิศ (Quality Pathum Thani 2020) ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บุคลากรของจังหวัดปทุมธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม เรียนรู้วิธีคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ และสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ พฤติกรรมในการทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง เรียนรู้การพัฒนาระบบงาน การวางแผน และการแบ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานีให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง และมีความสามารถในการแข่งขันสูง ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ซึ่งบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ" โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายชาธิป รุจนเสรี) และบรรยายหัวข้อ "การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพ" โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช)
การฝึกอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      
เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 โดยนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับบุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการฝึกอบรมโดยการบรรยายธรรมะเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตลอดจนการฝึกปฏิบัติธรรมะเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรมและจริยธรรม โดยพระวิทยากรวัดปัญญานันทาราม
การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบุุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จังหวัดปทุมธานีได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบุุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และลดความเสี่ยงจากการทุจริต ให้กับบุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งบรรยายหัวข้อ "แนวทางการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ" และ "การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ" โดย นางสาวทัศนีย์ ศรีโสภา ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี และบรรยายหัวข้อ " การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน" โดย ผศ.ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ให้กับบุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งบรรยายหัวข้อ "การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" โดยนายปิยะพล สำเริง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต่นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และบรรยายหัวข้อ "การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" โดยนายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเผิดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมฑ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับบุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการ บริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของจังหวัดปทุมธานีได้มีองค์ความรู้ในเรื่อง ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและป้องกัและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความ โปร่งใสมีประสิทธิภาพ มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งบรรยาย เรื่อง "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" โดยนางสาวทัศนีย์ ศรีโสภา ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีจัดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับบุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัด ราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย
     1.บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน" โดย นางสาวทัศนีย์ ศรีโสภา ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
     2.บรรยายในหัวข้อ "การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" โดย นางอัมพวรรณ พุกดำ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี
     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี และ
บรรยาพิเศษหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา เดินตามรอยพระยุคลบาท" มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) บุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถาบันการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีนายพิเศษ นาคะพันธุ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.มาบรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
     
 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 จังหวัดปทุมธานี โดยนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ให้แก่ บุคลากรของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 173 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนและเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้จังหวัด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
       1.บรรยายในหัวข้อ "โอกาส/ความท้าทายของไทยในประชาคมอาเซียน" โดย นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
       2.บรรยายในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างไร ในความเป็นพลเมืองอาเซียน" โดย นางสาววัฒนี นิยมญาติ นักการฑูตปฏิบัติการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2559
    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 จังหวัดปทุมธานี โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตจังหวัดปทุมธานี และบรรยายพิเศษหัวข้อ คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทและความรู้รักสามัคคี ตามนโยบายประชารัฐ มีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   - powerpoint หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - powerpoint นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ 
   - ๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี
   - Follow the father
การฝึกอบรมตามโครงการปรับปรุงระบบวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    
จังหวัดปทุมธานีโดยนายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี จัดฝึกอบรมตามโครงการปรับปรุงระบบวิธีการทำงานเพื่มเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมปทุมเพลส ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ ชอบด้วยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลัง ประกอบด้วย
    - การบรรยาย เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" โดย ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

   
    - การบรรยาย เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง" โดยนางสาวสิรินันท์ ทัศสุวรรณ คลังจังหวัดปทุมธานี
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) รองประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2558 ซึ่งจากหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางของคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ) ที่จะพิจารณาในกรอบเรื่องครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานดีเด่น โดยได้เชิญผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 9 คนจากทั้ง 4 กลุ่ม เข้านำเสนอผลงานดีเด่น
การสัมมนาตามโครงการขับเคลื่อน "จังหวัดปทุมธานี ใสสะอาด ปี 2558"
      จังหวัดปทุมธานี โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจัดสัมมนาตามโครงการขับเคลื่อน "จังหวัดปทุมธานี ใสสะอาด ปี 2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค นายอำเภอ เสมียณตราอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการปลูกและปลุกจิตสำนึก การต่อต้านการทุจริต การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา เครือข่ายในประเทศัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ประกอบด้วย
     - การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในภารกิจด้านป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย ดร.อุทิศ ขาวเธียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
     - การบรรยาย เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโดยนางศรีวรินทร์ เสรัติเมธาพันธ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม และนางสุจิตรา สุรพันธ์พิชิตนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักตรวจเงินแผ่นดิน
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
    
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายวินชัย อุยางกูร) รองประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2557 ซึ่งจากหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางของคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ) ที่จะพิจารณาในกรอบเรื่องครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานดีเด่น โดยได้เชิญผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 10 คนจากทั้ง 4 กลุ่ม เข้านำเสนอผลงานดีเด่น
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
    
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ) ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม
ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556 ซึ่งจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางของคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ)
ที่จะพิจารณาในกรอบเรื่องครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานดีเด่น โดยได้เชิญผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 16 คนจากทั้ง 4 กลุ่ม เข้านำเสนอผลงานดีเด่น และที่ประชุมได้มีมติคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 3 คน ได้แก่
   1.นายวรณัฎฐ์  หนูรอต  นายอำเภอหนองเสือ
   2.นางสาวสุภาวดี  วงษ์สกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
   3.พันตำรวจเอกนิรุธ  ประสิทธิเมตต์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี
ดูงานนิทรรศการ "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน"
    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายวินชัย อุยางกูร) นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
และประชาชนศึกษาดูงานนิทรรศการ "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน" เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมต่อเนื่องตามโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านด้านทักษะภาษาอังกฤษ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
    จังหวัดปทุมธานีได้จัดการอบรมสัมมนาต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆ ของอาเซียน เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2556 ณ โรงแรมปทุมเพลส ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้แก่บุคลากรของจังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรจังหวัดปทุมธานีให้มีความพร้อมรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
    1.การอบรมเรื่อง "ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" โดย รศ.นพพร สโรบล สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    2.การอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.สันทัด ศะศิวณิช
การฝึกอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียนในด้านทักษะภาษาอังกฤษ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
    จังหวัดปทุมธานีได้กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียนในด้านทักษะภาษาอังกฤษ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้แก่บุคลากรของ
จังหวัดปทุมธานีในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น โดยอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
และหลักสูตร 3 ภาษา ASEAN (+3) น่ารู้ พร้อมก้าวสู่ AEC (ภาษาเขมน ภาษาเวียดนาม และภาษาจีน) ซึ่งการอบรมจะจัดที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2556

หน้าหลัก
ธรรมาภิบาลจังหวัด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัด
คำสั่งมอบอำนาจ
PPIS