คณะกรรมการประสานการขับเคลื่อน Pathum Thani for All
รายละเอียดหนังสือแจ้งส่วนราชการ
คำสั่งคณะกรรมการประสานการขับเคลื่อน

ผลการดำเนินงาน : Pathum Thani for All
Public Service : ปทุมธานี เมืองแห่งการบริการสาธารณะ
  การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน
- สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (26 พ.ย. 63)
Agriculture : ปทุมธานี เมืองแห่งการเกษตรสร้างสรรค์
  การส่งเสริมการแปรรูปปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลค่า
- สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย.63)
  งานมหกรรมวันดินโลก จังหวัดปทุมธานี วันที่ 3-6 ธันวาคม 2563
- สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคการเกษตร
- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (28 ธ.ค. 63)
  โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุศัตว์ OK)
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี (28 ม.ค. 64)
  การบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64
- โครงการชลประทานปทุมธานี (23 ก.พ. 64)
Trade and Investment : ปทุมธานี เมืองแห่งการค้าการลงทุน
  การสร้างโอกาสทางธุรกิจของจังหวัดปทุมธานี
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
- สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  โครงการส่งเสริมและกระตุ้นการจับจ่ายในตลาดต้องชมภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และการดูแลความเป็นธรรมทางการค้า
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
- สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
  มาตรการการกำกับและส่งเสริมสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี (28 ม.ค. 64)
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
- สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี (28 ม.ค. 64)
  โครงการลดราคาช่วยประชาชนในสถานการณ์โควิด 19 และการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี (23 ก.พ. 64)
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
- สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี (23 ก.พ. 64)
  การสร้างโอกาสธุรกิจและเชื่อมโยงการค้า
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี (30 มี.ค. 64)
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
- สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี (30 มี.ค. 64)
Human Security : ปทุมธานี เมืองแห่งความมั่นคงและปลอดภัยของมนุษย์
  โครงการบ้านเราก้าวไปด้วยกันจังหวัดปทุมธานี
- สำนักงานพัฒนาจังหวัดและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
  มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี โดย การเคหะแห่งชาติ
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (28 ม.ค. 64)
  โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการทางการเคลื่อนไหว
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (23 ก.พ. 64)
  1. โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
2. โครงการส่งเสริมการสร้างโอกาสประกอบอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (30 มี.ค. 64)
Urban Planing : ปทุมธานี เมืองแห่งการบริหารจัดการเมือง
  การวางผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  แนวท่อก๊าซสำหรับการสาธารณูปโภคด้านพลังงาน
- สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  ภาพรวมการพัฒนาตามผังเมือง
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำร่างผังเมืองรวมลำลูกกา-บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี (30 มี.ค. 63)
Manufacturing & Services : ปทุมธานี เมืองแห่งการผลิตและการบริการ
  โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  รายงานการเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
  รายงานการเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (28 ม.ค. 64)
  รายงานการเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (23 ก.พ. 64)
  รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (30 มี.ค. 64)
Tourism and Sports : ปทุมธานี เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกีฬา
  การส่งเสริมประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ
- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ภายใต้มาตรฐาน SHA
- สำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร (26 พ.ย. 63)
  การขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
  การส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)
- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี (28 ม.ค. 64)
  การส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal
- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี (23 ก.พ. 64)
  ย้อนรอยตลาดเก่า 100 ปี คลอง 12 หกวา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา
- อำเภอลำลูกกา (23 ก.พ. 64)
  การส่งเสริมกีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ และมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขภาพอนามัยของสถานประกอบการ (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA)
- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี (30 มี.ค. 64)
Health : ปทุมธานี เมืองแห่งสุขภาวะ
  โครงการเมืองแห่งการลดน้ำหนัก สร้างนำซ่อม "สุขภาพดี วิถีปทุมธานี" ปีงบประมาณ 2564
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2564
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
  แนะนำการให้บริการโรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต
- โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต (28 ธ.ค. 63)
Art and Culture : ปทุมธานี เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม
  การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน "ปทุมธานี เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม"
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี (28 ม.ค. 64)
  โครงการเปิดตำนานปทุมธานี ผ่านคัมภีร์มอญ พ.ศ. 2564
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี (23 ก.พ. 64)
  1) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2) กิจกรรมทำบุญปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี 2564
3) งานสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี (30 มี.ค. 64)
Natural Environment : ปทุมธานี เมืองแห่งสิ่งแวดล้อมสะอาด
  การส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
  รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน "ปทุมธานี เมืองแห่งสิ่งแวดล้อมสะอาด"
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (28 ม.ค. 64)
Innovation In Education : ปทุมธานี เมืองแห่งนวัตกรรมการศึกษา
  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (28 ม.ค. 64)
  โรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (23 ก.พ. 64)
  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา สพม.4 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ สพม 4E ยุทธวิธี 4 On ผ่านระบบ SEAAO 4 Online Supervision System
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (30 มี.ค. 64)