คณะกรรมการประสานการขับเคลื่อน Pathum Thani for All
รายละเอียดหนังสือแจ้งส่วนราชการ
คำสั่งคณะกรรมการประสานการขับเคลื่อน

ผลการดำเนินงาน : Pathum Thani for All
Public Service : ปทุมธานี เมืองแห่งการบริการสาธารณะ
  การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน
- สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (26 พ.ย. 63)
Agriculture : ปทุมธานี เมืองแห่งการเกษตรสร้างสรรค์
  การส่งเสริมการแปรรูปปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลค่า
- สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย.63)
  งานมหกรรมวันดินโลก จังหวัดปทุมธานี วันที่ 3-6 ธันวาคม 2563
- สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคการเกษตร
- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (28 ธ.ค. 63)
Trade and Investment : ปทุมธานี เมืองแห่งการค้าการลงทุน
  การสร้างโอกาสทางธุรกิจของจังหวัดปทุมธานี
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
- สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  โครงการส่งเสริมและกระตุ้นการจับจ่ายในตลาดต้องชมภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และการดูแลความเป็นธรรมทางการค้า
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
- สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
Human Security : ปทุมธานี เมืองแห่งความมั่นคงและปลอดภัยของมนุษย์
  โครงการบ้านเราก้าวไปด้วยกันจังหวัดปทุมธานี
- สำนักงานพัฒนาจังหวัดและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
Urban Planing : ปทุมธานี เมืองแห่งการบริหารจัดการเมือง
  การวางผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  แนวท่อก๊าซสำหรับการสาธารณูปโภคด้านพลังงาน
- สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  ภาพรวมการพัฒนาตามผังเมือง
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
Manufacturing & Services : ปทุมธานี เมืองแห่งการผลิตและการบริการ
  โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  รายงานการเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
Tourism and Sports : ปทุมธานี เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกีฬา
  การส่งเสริมประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ
- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ภายใต้มาตรฐาน SHA
- สำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร (26 พ.ย. 63)
  การขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
Health : ปทุมธานี เมืองแห่งสุขภาวะ
  โครงการเมืองแห่งการลดน้ำหนัก สร้างนำซ่อม "สุขภาพดี วิถีปทุมธานี" ปีงบประมาณ 2564
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2564
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
  แนะนำการให้บริการโรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต
- โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต (28 ธ.ค. 63)
Art and Culture : ปทุมธานี เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม
  การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
Natural Environment : ปทุมธานี เมืองแห่งสิ่งแวดล้อมสะอาด
  การส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (26 พ.ย. 63)
  ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี (28 ธ.ค. 63)
Innovation In Education : ปทุมธานี เมืองแห่งนวัตกรรมการศึกษา