หน้าหลัก  
  รายละเอียด
สัญลักษณ์ส่งเสริม
คุณธรรม ความด
 
 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐจังหวัดปทุมธาน
      คลังความรู้
   ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government
Procurement : e-GP)

   เกี่ยวกับราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ

    กฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
   การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสด
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บทความน่าสนใจ
   สื่อประชาสัมพันธ์
จังหวัดปทุมธานีได้จัดทำโครงการช่อสะอาดผงาด ICT จังหวัดปทุมธานีขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านเกี่ยวกับ
งานด้านพัสดุ และด้านกฎหมายแก่บุคลากรของส่วนราชการต่าง ๆ นำไปใช้ เพื่อการป้องกันการทุจริต
โดยได้เชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาบรรยาย หัวข้อ "การดำเนินการพัสดุ" และ
"กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553
ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 5
   Web Blog ช่อสะอาด
  KM ช่อสะอาด         
ฐานข้อมูลการ
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ
   
รายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ี่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ จังหวัดปทุมธาน
   
 สรุปผลการดำเนิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
สำนักงาน ป.ป.ช.  แสดงความคิดเห็นของประชาชน  สำนักงาน ป.ป.ท.  เป็นหู  เป็นตา

Tacoma senior care
free-counter-plus.com
Tacoma senior care