หน้าหลัก
  สัญลักษณ์ "ช่อสะอาด" มีแนวคิดมาจากช่อดอกไมซึ่งเป็นของขวัญที่นิยมมอบให้กันในวาระสำคัญ และครั้งนี้ เป็นโอกาสที่จะร่วมมอบของขวัญ อันยิ่งใหญ่แด่ผู้ตั้งมั่นและดำรงตน ในความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการทำความดี ไม่โกง ไม่ทุจริตต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตรย์ และประเทศชาติ โดยผ่านสัญลักษณ ์ ส่งเสริมคุณธรรมความดี ซึ่งได้รวบรวมทุกล้านมือขาวใสสะอาดของคนบนแผ่นดินไทย ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น รวมเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผูกด้วย โบว์สีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทำดีทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน
       
 

มือสีขาวสะอาดปรากฏรัศมีสีฟ้า กระจายออกมาโดยรอบหลากหลายขนาดและรูปแบบ ผูกมัดรวมเป็นช่อเดียวกัน ด้วยโบว์สีธงชาติไทย
   แทนคนทั้งประเทศ ทุกเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ที่ร่วมกันทำความดีโดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ผลลัพธ์ที่ได้คือ พลังพิเศษที่เปล่งออกมาสู่คนรอบข้าง


  คำว่า "ช่อสะอาด"
      เขียนในรูปแบบลายมือแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิต และอิสระ สื่อถึงความบริสุทธิ์ และจริงใจ
โบว์สีธงชาติ ที่ผูกช่อเอาไว้
    แทนการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกๆ ความดี และนำพลังสะอาดเหล่านี้ มอบเป็น ของขวัญตอบแทนประเทศชาติ
   

สนง.ป.ป.ช.สนง.ป.ป.ท.แสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นหู  เป็นตา