1.   “ความพร้อมในด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”  
         ..................................................................................................................โดย  ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี
      

              สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากลักษณะบางประการของสังคมไทยนั่นเอง อันนำมาสู่การฉ้อราษฎร์บังหลวง การแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาการทุจริต จึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม พร้อมแล้วหรือยังกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง
เพื่อสังคมไทย ......................................................


2.   “การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเป็นคำตอบสุดท้ายของการป้องกันการทุจริตแล้วหรือ ? ค้นหาคำตอบได้จาก
         กรณีศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน”..........................................................................
โดย  ภักดี  โพธิศิริ          
              สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม มีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง
ในการบังคับใช้กฎหมายทางด้านการปราบปรามการทุจริต  โดยนำหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารจัดการแบบวงจรคุณภาพ (PDCA)
มาใช้ทั้งในภาครัฐและภาคส่วนอื่นอย่างได้ผล  จึงนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป..............................
.........................................................................

(อ่านต่อ)
(อ่านต่อ)  หน้าหลัก
  รายละเอียด
สัญลักษณ์ส่งเสริม
คุณธรรม ความด

 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐจังหวัดปทุมธาน
      คลังความรู้
   ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government
Procurement : e-GP)

   เกี่ยวกับราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ

    กฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
   การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสด
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บทความน่าสนใจ
   สื่อประชาสัมพันธ์
   Web Blog ช่อสะอาด
  KM ช่อสะอาด         
ฐานข้อมูลการ
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ
   
รายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ี่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ จังหวัดปทุมธานี
   
 สรุปผลการดำเนิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
สำนักงาน ป.ป.ช.  แสดงความคิดเห็นของประชาชน  สำนักงาน ป.ป.ท.  เป็นหู  เป็นตา