1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 Download
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2550 (แก้ไข) Download
3. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน
    หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
 Download 
  หน้าหลัก
  รายละเอียด
สัญลักษณ์ส่งเสริม
คุณธรรม ความด

 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐจังหวัดปทุมธาน
      คลังความรู้
   ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government
Procurement : e-GP)

   เกี่ยวกับราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ

    กฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
   การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสด
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บทความน่าสนใจ
   สื่อประชาสัมพันธ์
   Web Blog ช่อสะอาด
  KM ช่อสะอาด         
ฐานข้อมูลการ
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ
   
รายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ี่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ จังหวัดปทุมธานีี
   
 สรุปผลการดำเนิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
สำนักงาน ป.ป.ช.  แสดงความคิดเห็นของประชาชน  สำนักงาน ป.ป.ท.  เป็นหู  เป็นตา