ประกาศ / คำสั่ง จังหวัดปทุมธานี
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จังหวัดปทุมธานี
ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี
ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม)
หนังสือแจ้ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกักตุนสินค้า จังหวัดปทุมธานี
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกักตุนสินค้า จังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง จัดตั้งศูนย์กักกันตัว (Provincial Quarantine) ระดับอำเภอ จังหวัดปทุมธานี
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม การดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดปทุมธานี (ศปก.จ.ปท.)


 
แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ประกาศ / มาตรการควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 
ประกาศสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แถลงการณ์ นายกรัฐมนตรี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
ประกาศโอนอำนาจหน้าที่
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 1)
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 2)
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 3)
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 4)
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 5)
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 6)
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 10)
พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑)
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.)
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศปก.อบจ.)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒)
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)

ช่องทางการติดต่อ : ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี โทร. 02-5816004 / 02-5816673
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี โทร. 02-5816038
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โทร. 02-5816454

จำนวนผู้เข้าชม PHP Hits Count