ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แผนที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพถ่ายที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลตาม มาตรา 7
       มาตรา 7 (1) โครงสร้างองค์กร
       มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่
       มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ
       มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับฯ
ข้อมูลตาม มาตรา 9
       มาตรา 9 (1)
         - คณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
         - คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
       มาตรา 9 (2)
         - ราชกิจจานุเบกษา 131 ครม.ประยุทธ์
         - คำแถลงนโยบายรัฐบาล
         - นโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       มาตรา 9 (3)
         - โครงการงบจังหวัด ปี 2558
         มาตรา 9 (4)
         - คู่มือการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
         - แนวทางการปฎิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์
         - พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดฯ
         - ระเบียบสำนักนายกฯ ธรรมาภิบาล
       มาตรา 9 (7)
         - คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประจำจังหวัด
         - คณะกรรมการจริยธรรม ประจำจังหวัด         
       มาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8)
         - ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด
       

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

แบบฟอร์ม/แบบสำรวจ

แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ(กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติ ครม.)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(ภาษาอังกฤษ)
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารฯ (สขร.)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมจังหวัดปทุมธานี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 4
ตำบลบางปรอก  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  12000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดปทุมธานี