สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ปี 2558

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ปี 2557