แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ E-service จังหวัดปทุมธานี แบบ Google Form ประกอบด้วย
ผู้ให้บริการ : https://forms.gle/bKh45LmpGU8k1NHY7
ผู้รับบริการ : https://forms.gle/AneUFujugWswZjGx7


    
                                  1. งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 5 งานบริการ

 
         

1

ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี


โทรศัพท์ 02 581-6004 / 02 581-6673 / โทรสาร 02 581-6004

2สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี


 

โทรศัพท์ 02 581-4526 / 02 581-4528

3สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี


 

 

กรมบัญชีกลางCall Center โทร 02-127-7000, 02-270-6400

4สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี


ขอมีบัตรประจำคนพิการ

 

 


5ที่ทำการปกครอง ส่งจังหวัดปทุมธานี


 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02 581-6004 / 02 581-6673 / โทรสาร 02 581-6004
                                  2. งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน 3 งานบริการ


3

สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดปทุมธานี


-
-

โทรศัพท์ 02 567-0360 / 02 567-5014 / โทรสาร 02 567-0367

 

4


สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดปทุมธานี


โทรศัพท์ 02 567-4046 / 02 567-0633 โทรสาร 02 567-0633

5


สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดปทุมธานี


โทรศัพท์ 02 567-4046 / 02 567-0633 โทรสาร 02 567-0633

                     

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการจังหวัดปทุมธานี

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
2. อำเภอเมืองปทุมธานี
3. อำเภอคลองหลวง
4. อำเภอลำลูกกา
5. อำเภอลาดหลุมแก้ว
6. อำเภอหนองเสือ
7. อำเภอสามโคก
8. อำเภอธัญบุรี

งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 325 งานบริการที่สำนัก งาน ก.พ.ร. กำหนดงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 325 งานบริการ ที่สำนักงาน ก.พ
.ร. กำหน


Link
QR Code

https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ