1. งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 2 งานบริการ

 
         
ลำดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบริการ
เข้าสู่ระบบงานบริการ
คู่มือวิธีการใช้บริการ/วิธีดำเนินการ
ผู้ประสานงานระบบ
     
Link
QR Code
Link
QR Code
 

1

ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี


โทรศัพท์

2สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี


 

โทรศัพท์
                                  2. งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน 3 งานบริการ


3

สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดปทุมธานี


-
-

โทรศัพท์

 

4


สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดปทุมธานี


โทรศัพท์

5


สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดปทุมธานี


โทรศัพท์

                     

งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 325 งานบริการที่สำนัก งาน ก.พ.ร. กำหนดงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 325 งานบริการ ที่สำนักงาน ก.พ
.ร. กำหน


Link
QR Code

https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ