บุคลากรตรวจสอบภายในจังหวัดปทุมธานี

 

1

นายบพิตร วาริยศ  

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปทุมธานี

2

นางสาวบุบผา จันทร์น้อย 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

3

นางสาวธนิดา โพธิ์สอาด 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • 1.   ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
  • 2.       ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และประหยัด
  • 3.       ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม 1 และ 2  เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย   หรือการทุจริต  รั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ
  • 4.       ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยรับตรวจด้านการเงิน  การบัญชี การพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเป็นไปตามแผนงาน นโยบายของกรมฯ เพื่อลดระดับความเสี่ยงและป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารงานและการดำเนินงานของส่วนราชการ
  • 5.       ติดตามผลการตรวจสอบ  เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ในการตรวจสอบ  รวมทั้ง วิเคราะห์และประมวลผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ