การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี
   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นายวิจิตร วิชัยสาร ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยที่ประชุมมีมติในการขับเคลื่อน ประมวลจริยธรรม ดังนี้
   1.ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น
การประชุมประจำเดือน เว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี ตลอดการติดประกาศไว้ที่ส่วนราชการต่างๆ
เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
   2.ให้ส่งเสริมและยกย่องข้าราชการที่อุทิศตนต่อประโยชน์ของทางราชการอย่างแท้จริง

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี
    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นายประสิทธิ์ บุญลิขิต ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมมังคลปทุม ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยที่การประชุมมีมติในการดำเนินงาน ดังนี้
    1. ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และประชาชน ได้รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่จะให้จังหวัดเผยแพร่ประมวลจริยธรรมในที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ นอกจากนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี ยังขอให้เผยแพร่ช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น
ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
     2. ให้ส่งเสริมและยกย่องข้าราชการที่อุทิศตนในการให้บริการประชาชนด้านความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม และประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนด้วย
โดยจะได้มีการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่นจังหวัดปทุมธานี ประจำปี
พ.ศ.2560
 กระทรวงและหน่วยงานอื่น

 จังหวัด

 สถาบันการศึกษา

 สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์

 หน่วยงานภายในจังหวัด

สำนักงาน ก.พ.กรมบัญชีกลางสำนักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   สำนักงานจังหวัดปทุมธานี   
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  ตำบลบางปรอก  อำเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี  12000
โทรศัพท์ : 0 2581 6038 ต่อ 19 , 22   โทรสาร : 0 2581 6038 ต่อ 19 , 0 2581 3886
E-mail : pathum_hr@hotmail.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก
ธรรมาภิบาลจังหวัด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัด
คำสั่งมอบอำนาจ
PPIS