การสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี
    เมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2556 นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขต 1 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
(นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ) เข้าร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ สนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. รวมทั้ง สร้างเครือข่ายภาคประชาชน และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ.และ เครือข่ายภาคประชาชน ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และแนวทาง
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในการสอดส่อง เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และ
การส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจั
งหวัดปทุมธานี

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2556
   
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 1 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องสัตตปทุม ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดปทุ
ธานี

 กระทรวงและหน่วยงานอื่น

 จังหวัด

 สถาบันการศึกษา

 สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์

 หน่วยงานภายในจังหวัด

สำนักงาน ก.พ.กรมบัญชีกลางสำนักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   สำนักงานจังหวัดปทุมธานี   
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  ตำบลบางปรอก  อำเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี  12000
โทรศัพท์ : 0 2581 6038 ต่อ 19  โทรสาร : 0 2581 6038 ต่อ 19 , 0 2581 3886
E-mail : pathum_hr@hotmail.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2557
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 นางประภาศรี บุญวิเศษ  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 1 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รอบที่ 1 ตรวจติดตามและ ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุ
ธานี
ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2557
    
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
  เขตตรวจราชการที่ 1 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการ
  ธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
  ในการสอดส่องแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  ของจังหวัดปทุมธานี โครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และ
  เครือข่าย การประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
  จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลา
จังหวัดปทุมธานี 
  
ประชุมการติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของจังหวัดปทุมธานี
   
 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 นางประภาศรี  บุญวิเศษ  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 1 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ตรวจราชการที่จังหวัดปทุมธานี เพ่อตรวจติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ ที่ตั้งโครงการ จำนวน 2 โครงการ ณ ห้องประชุมมังคลปทุม
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
ติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของจังหวัดปทุมธานี

      เมื่อวันที่ 2 กรฎาคม 2557 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี
ติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
คสล.3 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 40.50 เมตร ณ ที่ตั้งโครงการ
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเสือ เป็นหน่วยที่รับผิดชอบ
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอธัญบุรี
   
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี
ได้ติดตามผลการดำเนินงานฯ ณ ที่ตั้งโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
   1.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตฯ บริเวณสะพาน
คลอง 12 ไปทางวัดพิชิตฯ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
งบประมาณ 9,000,000 บาท
   2.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตฯ บริเวณสะพาน
คลอง 12 ไปทางวัดสระบัว หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
งบประมาณ 8,000,000 บาท
   3.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ
คลอง 10 ถึงสวนหน้าวัดขุมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี งบประมาณ
3,000,000 บาท

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2558 และ
การสอดส่อง แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ของจังหวัดปทุมธานี
  
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ
ที่ 1 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมครั้งที่ 1/2558 และ สอดส่องผลการดำเนินการโครงการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขั้นนำแผนสการปฏิบัติ (Project Implementation) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
   1.โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R
(Re-Innovation) งบประมาณ 4,807,000 บาท โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
   2.โครงการการเลี้ยงโคเนื้อปลอดมลภาวะในเขตจังหวัดปทุมธานี งบประมาณ 159,200 บาท
โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2558 และ
ติดตาม สอดส่องผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำ
งบประมาณ พ.ศ.2558 ของจังหวัดปทุมธานี
    
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 1 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมครั้งที่ 2/2558 และติดตาม สอดส่องผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.2558 ของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 โครงการ
ได้แก่
    1.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : จัดทำศูนย์ประวัติศาสตร์ (ระยะที่ 3)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 11,881,600 บาท
    2.โครงการลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ 5,912,000 บาท

การติดตาม สอดส่องผลการดำเนินงานโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดปทุมธานี

    เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานีได้ติดตาม สอดส่องโครงการ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
    1.โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณข้างวัดโสภาราม อำเภอเมืองปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
    2.โครงการก่อสร้างเขื่อนสล.และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากประตูน้ำชุมชน หลังตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
    3.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดบางเตยนอก หมู่ที่ 9
ต.บางเตย อ.สามโคก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
    4.โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เขื่อนหน้าวัดมะขามริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง ที่ว่าการปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี

 

การติดตาม สอดส่องผลการดำเนินงานโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดปทุมธานี
 
    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานีได้ติดตาม สอดส่องโครงการ
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
    1.โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) ณ เทศบาลนครรังสิต
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
    2.โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูง ในจังหวัดปทุมธานี
ณ อบต.บึงบา อ.หนองเสือ สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2558
และสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ของจังหวัดปทุมธานี


    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต1
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี
ได้ประชุมและสอดส่องติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
    1.โครงการกำจัดผักตบชวา วัชพืช ลอกตะกอนดิน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลอง ภายใต้
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองน้ำอ้อมครบวงจร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
    2.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : จัดทำศูนย์ประวัติศาสตร์ (ระยะที่ 3)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2559
และสอดส่องแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ของจังหวัดปทุมธานี


      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี
ได้ประชุม และสอดส่องแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
      1.โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP และ SMEs) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
      2. โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูงในจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
และเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูง
ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงาน ทดแทนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุม
การสอดส่องแผนงาน/โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมลงพื้นที่สอดส่อง
แผนงาน/โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ที่ตั้งโครงการ
จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
        (1) โครงการปรับปรุงถนนเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชนอย่างบูรณาการ
อำเภอคลองหลวง งบประมาณ 9,532,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหลวงเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
               - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
บริเวณถนนเลียบคลองระบายน้ำที่สาม (ตะวันตก) หมู่ที่ 11-12 (บางส่วน) ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ 3,051,000 บาท
               - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนคันคลองส่งน้ำที่ 5 หมู่ที่ 10-16 ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 3.60 เมตร ระยะทาง 8.915 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร
งบประมาณ 2,642,000 บาท
       (2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี งบประมาณ 54,967,529 บาท
ที่ทำการปกครองอำเภอธัญบุรีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
              - ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยพหลโยธิน 87 แยก 6 (ทางเข้าโรงเรียนสายปัญญา
รังสิต) หมู่ที่ 1 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 12.00 เมตร
ระยะทาง 0.645 เมตร งบประมาณ 7,130,000 บาท
             - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (สายใน) ช่วงคลองซอยที่ 6
ถึงทางหลวงหมายเลข 352 หมู่ที่ 3 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1.970 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 27,626,428 บาท
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2559
        เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 1 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2559
ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
        (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับผิดชอบ
        (2) โครงการส่งเสริมเยาวชนอาสาสมัครนำเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
เป็นผู้รับผิดชอบ
        (3) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่ราชการ สำนักงานพลังงาน
จังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับผิดชอบ
        - ลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบ
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2559
และสอดส่องแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

        เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขต 1 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ปทุมธานี ได้ประชุมและสอดส่องแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
           1. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล.ภายในเขตเทศบาล ที่ทำการปกครองอำเภอธัญบุรี
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
           2. โครงการกำจัด แปรรูปผักตบชวาและฟางข้าวเป็นสารปรับปรุงดิน สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2559
      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 1 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2559
ณ ห้องประชุมมังคลปทุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
การติดตาม สอดส่องการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดปทุมธานี

       เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ลงร่วมลงพื้นที่ติดตาม สอดส่อง
การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดปทุมธานี
จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
       1. โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองไหว้พระ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 6-7 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบ
        2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดจันทร์กระพ้อ
หมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
เป็นผู้รับผิดชอบ
        3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟันติกคอนกรีต สายตำบลคลองควาย หมู่ที่ 1,4 และตำบลบางกระบือ
หมู่ที่ 1,2,3 อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ทำการปกครองอำเภอสามโคก
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2559
      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 1 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2559
ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินการ
ตามโครงการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบ

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้ง 6/2559
      เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี
ได้ประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้ง 6/2559 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัด ปทุมธานี และลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวม 4 โครงการ คือ
         1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร และการท่องเที่ยว
กับต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบ
         2. โครงการผลิตวัตถุดิบอาหารปลอดภัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
เป็นผู้รับผิดชอบ
         3. โครงการขยายเครือข่ายร้านค้าอาหารปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
เป็นผู้รับผิดชอบ
         4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ
วัดจันทร์กระพ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบ

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2560
     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี
ได้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2560
       เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขต 1 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2560
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการสอดส่องโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และติดตามผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ในพื้นที่อำเภอธัญบุรี และลงพื้นที่โครงการ
จำนวน 2 โครงการ คือ
         1.โครงการก่อสร้างถนนโครงข่ายแก้ไขปัญหาจราจรเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี
งบประมาณ 6,650,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอธัญบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
         2.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล.จำนวน 2 แห่ง งบประมาณ 34,800,000 บาท ที่ทำการปกครอง
อำเภอธัญบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การสอดส่องแผนงาน/โครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
       เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/
โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 4 โครงการ คือ
         1.โครงการก่อสร้างยกระดับถนน เพื่อป้องกันน้ำท่วมซอยเกษตรนิคม หมู่ที่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรนิคม หมู่ที่ 3
ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.390 กิโลเมตร)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
         2.โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองยกระดับถนน เพื่อทำคันกั้นน้ำฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1-2
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-2
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
         3.โครงการก่อสร้างถนนโครงข่ายแก้ปัญหาจราจรเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ฝั่งใต้ ช่วงระหว่าง
หมู่บ้านธงชัยถึงหมู่บ้านสีวลี 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 12.00 เมตร
ระยะทาง 377.00 เมตร) อำเภอธัญบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
         4.โครงการก่อสร้าง (ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง 1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) อำเภอธัญบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2560
        เมื่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2560 พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานีได้ประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี ในการสอดส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
การสอดส่องแผนงาน/โครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.2560
        เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน
/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
        1. โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
         2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบคลองระบายน้ำที่ 5 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4-5 ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอคลองหลวง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
         3. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างบูรณาการ ประจำงบประมาณ
พ.ศ.2560 อำเภอคลองหลวง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย
              3.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองระบายน้ำที่สาม (ตะวันตก) หมู่ที่ 13
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
              3.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองระบายน้ำที่สี่ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 11-12
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
               3.3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเลียบคลองระบายน้ำที่ห้า ฝั่งตะวันตก
หมู่ที่ 6-8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
               3.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตะวันตก 19 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
                3.5 ก่อสร้างลาดยางบริเวณเลียบคลองส่งน้ำสี่ซ้าย หมู่ที่ 4-5 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
                3.6 ก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณเลียบคลองส่งน้ำสี่ซ้าย หมู่ที่ 6-7 ตำบลคลองเจ็ด
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2561
      เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานีได้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
      
การลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สอดส่องโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
        1.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดปทุมธานี
จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
            1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองปลาดุก หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว
(ภาพถ่ายการดำเนินงาน)
            1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
(ภาพถ่ายการดำเนินงาน)
       2.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของงบภาค (จังหวัดปทุมธานี)
จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
           - ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมทำทางลาด ราวบันได สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ภายในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลพื้นที่ 7 อำเภอ จังหวัดปทุมธานี 39 แห่ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  (ภาพถ่ายการดำเนินงาน)
           - ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับผู้สูงอายุ ภายในวัดพื้นที่ 7 อำเภอ
จังหวัดปทุมธานี 20 แห่ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
 (ภาพถ่ายการดำเนินงาน)
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2561
      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานีได้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดปทุมธานี โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำบ้านกระแชง งบประมาณ 4,950,000 บาท สำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี

หน้าหลัก
ธรรมาภิบาลจังหวัด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัด
คำสั่งมอบอำนาจ
PPIS