แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
  ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
  ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดปทุมธานี
  แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายหลักเกณฑ์การปฏิบัติแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / พ.ศ. 2564
ผลการดำเนินงาน
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 
 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ปีงบประมาณ
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563