หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
กระตุ้นพลังกาย เสริมสร้างพลังใจ
ด้วยภูมิปัญญาไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ

   หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางอันหนึ่งที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน จะสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุรภาพ มีจุดเด่น และจุดขาย และสอดคล้องกับวัฒนาธรรมในแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้รู้จักแพร่หลายไปทั่วประเทสและทั่วโลก
หลักการพื้นฐาน 3 ข้อ
 -ภูมิปัญญาท้องถิ่นสากล (local yet global) ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ภูมิปัญญาและวัฒนาธรรมท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 -พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (self –reliance-creativity) ทำความฝันให้เป็นจริงด้วยกระบวนการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสร้างกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของท้องถิ่น
 -การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (human resource develoment) ฟูมฟักประชาชนให้สู้ชีวิตด้วยความท้าทายและจิตรวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์

                                              หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
                                              จังหวัดปทุมธานี

รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญเร่งด่วนที่จะยกระดับการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบท จึงได้กำหนดให้มีโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาสินค้า โดยรัฐจะเข้ามาช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั่วประเทศด้วย ระบบร้านค้า เครือข่าย และอินเตอร์เน็ตคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ประชาชน และวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน โดยกำหนดขบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซี่งเริ่มจากประชาชน ในรูปการจัดทำประชาคม เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ภายในตำบลที่ดีเด่นและเป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยผลิตภัณฑ์ต้องเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชนของจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บุคคลทั่วไปซึ่งสนใจ ติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ที่ โทร 0-2581-6370,0-2531-2093 โดยมีคระกรรมการศูนย์ประสานงานฯเป็นผู้ดำเนินการ

ประเภทอาหาร

หมูทุบเมืองปทุมธานี
ที่อยู่ 111/6 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง
ชื่อผู้ผลิต/ประกอบการ นางกาญจนา ผลละออ
โทรศัพท์ 0-2975-623/0-1911-7198

 

เค้กมะพร้าวเผาบ้านคุณมน
ที่อยู่ 36/4 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง
ชื่อผู้ผลิต/ประกอบการ นายพจนาถ อิ่มใจ
โทรศัพท์ 0-2552-3560/0-4088
เค้กมะตูมเนยสด
ที่อยู่ 1074/ หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง
ชื่อผู้ผลิต/ประกอบการ นางเพ็ญศรี  วิยาภรณ์
โทรศัพท์ 0-2567-3935/0-6885-0191
น้ำพิกปลาร้าผัดเลิศรส
ที่อยู่ 57 หมู่ที่ 8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง
ชื่อผู้ผลิต/ประกอบการ นางเรวดี  นาคโต
โทรศัพท์ 0-2958-8675/0-9789-5109
ปลาซาบะอบซีอิ้วญี่ปุ่น
ที่อย 74/1  หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน  อำเภอเมือง
ชื่อผู้ผลิต/ประกอบการ นางอรนุช  ทวีศักดิ์
โทรศัพท์ 0-2567-5898/0-1818-1605

มีต่อ   1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15